Historia

Szkoła Podstawowa w Wysokiem znajduje się w gminie Kramsk. Pierwsza wzmianka o wsi Wysokie pochodzi z ksiąg parafialnych w Kramsku z 1521r. Z najstarszej z zachowanych kronik szkolnych dowiadujemy się, że pierwszą szkołę ufundował jeszcze przed rokiem 1863 szlachcic Sempłowski, ofiarowując na ten cel grunt i drewniany budynek. W późniejszych latach opiekował się nią szlachcic Lalewicz. W szkole tej uczono jedynie po rosyjsku, a mogły uczęszczać do niej tylko dzieci tych, którzy przyczynili się do utrzymania szkoły. Na 250 dzieci tylko 70 korzystało z nauki szkolnej. Od 1905 r. w godzinach popołudniowych uczono już czytania i pisania po polsku. W 1912 r. gmina postawiła murowany budynek, który składał się z jednej izby lekcyjnej i mieszkania dla kierownika szkoły. Po I wojnie światowej szkoła realizowała program pięciu klas szkoły powszechnej, a od 1930 r. sześciu klas. Taki stan trwał do wybuchu II wojny światowej. (Po wkroczeniu wojsk niemieckich w 1939 w październiku uruchomiono wprawdzie szkołę, ale już w 1940 r. okupant zabronił nauczania w języku polskim. W budynku szkolnym odbywała się nauka, ale tylko dla Niemców. Po ustąpieniu wojsk niemieckich z powiatu konińskiego w 1945 r. zorganizowano szkolnictwo i ponownie rozpoczęto naukę w języku polskim.)

W 1957 r. staraniem mieszkańców, Komitetu Rodzicielskiego, dzieci i nauczycieli oraz gromady Wysokie wybudowano szkołę z czterema salami lekcyjnymi i kilku mniejszymi pomieszczeniami. Te dwa budynki zaspokoiły potrzeby na 30 lat. Rozwój miejscowości, wzrost liczby dzieci oraz potrzeby dydaktyczne wymusiły konieczność dalszej rozbudowy.

W 1986 r. zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły. W praktyce rozbudowa rozpoczęła się w roku 1991. Rok ten był dla szkoły rokiem szczególnym.

26 maja 1991 r. Szkoła Podstawowa w Wysokiem otrzymała imię Papieża Jana Pawła II, a 10 lipca 1991 r. Ojciec Święty pobłogosławił w Watykanie kamień na rozbudowę szkoły. Inwestycję zakończono i oddano do użytku 17 maja 1999 r. 7 czerwca 1999 r. Papież Jan Paweł II na pielgrzymce w Licheniu poświęcił sztandar naszej szkoły, który został wręczony 31 maja 2001 r. na uroczystości z okazji X rocznicy nadania szkole imienia.

W 1999 roku zgodnie z nową reformą oświaty utworzono gimnazjum w Wysokiem. Szkoła otrzymała imię Papieża Jana Pawła II 20 czerwca 2002 roku. Sztandar szkoły został wręczony 14 października 2004 roku podczas XV Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Licheniu. 

Od 1 września 2012r. szkołę podstawową i gimnazjum połączono w Zespół Szkół w Wysokiem.

Od 1 września 2017r. zgodnie z reformą oświatową Zespół Szkół w Wysokiem przekształcono w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem.